فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 28 مهر ماه 93 - (07:17) | تعداد بازدید : 12763

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Access 2013 + 2010,آموزش جامع اکسس 2013 ، اکسس 2013 ، جامع ترین آموزش اکسس ، بانک اطلاعاتی، وظایف DBMS، رکورد، فیلد، دیتابیس، Quick Access، جدول ، Data Sheet 	، Unicode 	، مفهوم Primary Key، ایجاد Primary Key، نرمال سازی، ایجاد بانک اطلاعاتی، معرفی Grid ، آشنایی با Query ، Criteria ، Make Table، ایجاد فرم، چیدمان آبجکتها، Split For، گزارش گیری از اکسس، مرتب سازی، ساخت ماکرو، مدیریت بانک اطلاعاتی، مدیریت دیتابیس، رمزگذاری در اکسس
آموزش جامع اکسس 2013 ، اکسس 2013 ، جامع ترین آموزش اکسس ، بانک اطلاعاتی، وظایف DBMS، رکورد، فیلد، دیتابیس، Quick Access، جدول ، Data Sheet 	، Unicode 	، مفهوم Primary Key، ایجاد Primary Key، نرمال سازی، ایجاد بانک اطلاعاتی، معرفی Grid ، آشنایی با Query ، Criteria ، Make Table، ایجاد فرم، چیدمان آبجکتها، Split For، گزارش گیری از اکسس، مرتب سازی، ساخت ماکرو، مدیریت بانک اطلاعاتی، مدیریت دیتابیس، رمزگذاری در اکسس


محصول جدید آموزش جامع Microsoft Access 2013 + 2010 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : مفاهیم اولیه
مقدمه
تعریف بانک اطلاعاتی 
نیاز به ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی
روشهای ذخیره سازی اطلاعات
داده و اطلاعات
تعریف مفهوم داده
تعریف مفهوم اطلاعات
تفاوت داده و اطلاعات
آشنایی با اکسس 
معرفی انواع بانک اطلاعاتی
آشنایی با مفهوم DBMS
کارایی و وظایف DBMS
آشنایی با مفهوم SQL
جدول ، فیلد ، رکورد 
آشنایی با اجزاء بانک اطلاعاتی
تعریف جدول 
تعریف فیلد
تعریف رکورد
مفهوم Value 
اشیاء دیتا بیس در اکسس 
آشنایی با Query 
آشنایی با Form 
آشنایی با Report 
فصل دوم : شروع به کار با اکسس
ایجاد دیتابیس
باز کردن بانک اطلاعاتی
ایجاد کردن بانک اطلاعاتی
استفاده از تمهای آنلاین
بررسی بانک اطلاعاتی ایجاد شده
آشنایی با محیط اکسس 
معرفی بخشهای نرم افزار  
بررسی تبها 
آشنایی با All Access Object 
آشنایی با Status Bar 
بررسی نماها در Access 
 Quick Access 
معرفی Quick Access 
تعیین محل قرار گیری Quick Access
کنترل Quick Access
دسترسی به تمامی دستورات Access 
کار با ریبونها  
نحوه جابجایی بین ریبونها  
دسترسی به دستورات از طریق کیبورد  
کنترل تبها و ریبونها  
فصل سوم : کار با جدول  
ایجاد جدول جدید  
روشهای ساخت جدول  
استفاده از دستور Table
استفاده از Table Design
ذخیره کردن یک جدول  
آشنایی با Primary Key
دسترسی به جدولهای ذخیره شده  
حذف کردن یک جدول  
تغییر نام جدول  
شروع به کار با فیلد
کار در محیط Table Design
ایجاد کردن یک فیلد  
تعریف Data Type
بررسی جدول در Data Sheet
قواعدی در نامگذاری فیلدها
جابجایی فیلدها  
آشنایی با Data Type
آشنایی با Auto Number
آشنایی با Short Text
آشنایی با Caption
تعریف Unicode
تعریف Number
آشنایی با Hyper Link
آشنایی با Date Time
آشنایی با Currency 
استفاده از راهنمای Office 
استفاده از Yes  و No 
استفاده از Ole Object 
نکاتی در مورد تغییر Data Type
آشنایی با فرمت 
تعیین فرمت فیلدها  
تعیین فرمت تاریخ و زمان  
کنترل رنگ  
وارد کردن متن پیش فرض
تعیین فرمت عددی  
کار با Input mask
Input Mask  چیست 
تعیین Input Mask 
طراحی Input Mask 
کار با Validation 
آشنایی با Validation Rule 
ایجاد کردن Validation Rule 
فصل چهارم : ارتباط جداول
آشنایی با Primary Key
آشنایی با Faren Key 
روش تعریف Primary Key 
آشنایی با Primary key ترکیبی
Primary key طبیعی و جانشین 
خصوصیات Primary key ترکیبی
ساخت Primary key  ترکیبی  
نرمال سازی جداول 1NF 
تعریف نرمال سازی 
نرمال سازی یک جدول 
نرمال سازی جداول 2NF 
معرفی روش دوم نرمال سازی  
مقایسه دو روش  
قواعد کلی در مورد نرمال سازی  
نرمال سازی جداول 3NF 
معرفی روش سوم نرمال سازی  
دلایل نرمال سازی جداول 
ارتباط بین جداول  
تحلیل یک بانک اطلاعاتی 
بررسی و نرمال سازی  
دلایل برقرار ارتباط جداول 
ارتباط یک به چند  
ارتباط چند به چند  
جدول واسط یا Joiner 
کار با Relationships 
ارتباط بین جداول در اکسس 
آشنایی با Relationships 
فصل پنجم : سازمان دهی رکوردها 
کار با Data Sheet 
معرفی امکانات Data sheet view 
جابجایی بین رکوردها  
کنترل ظاهر رکوردها
معرفی Grid 
کار با Alternate Row Color 
مرتب سازی رکوردها 
آشنایی با Sort & Filter 
مرتب سازی بر اساس حروف الفبا 
فیلتر کردن اطلاعات 
دلیل استفاده  از فیلتر 
فیلتر گذاری بر روی فیلد 
مخفی کردن فیلدها
فیلتر گذاری ترکیبی
کار با Advance ّ فیلتر 
جستجو در رکوردها 
جستجو عبارت
آشنایی با Match case 
آشنایی با امکانات جستجو 
فصل ششم : کار با  Query 
آشنایی با Query 
تعریف Query 
لزوم استفاده از Query 
کار با Query Wizard
ساخت یک Query از طریق Query wizard 
آشنایی با Query Design 
ساخت Query 
مخفی کردن یک فیلد از Query
معرفی دستور Run 
کار با Criteria 
آشنایی با Criteria 
شرط گذاری بروروی یک فیلد  
ذخیره کردن Query 
کار با And و Or 
آشنایی با Or  و And 
تفاوت Or و And
استفاده از پارامتر  
آشنایی با پارامتر  
تعیین یک پارامتر  
کار با expression builder 
آشنایی با expression builder 
شرط عددی  
شرط گذاری بر اساس متن  
کار با توابع آماری  
آشنایی با توابع آماری  
کار با تابع جمع
کار با تابع میانگین  
کار با تابع مینیموم و ماکسیموم 
فصل هفتم : کار با Specialty Queries 
کار با Update  
آشنایی با Update Query
Update کردن رکوردهای یک فیلد  
استفاده از دستور Run 
کار با Make Table  
ایجاد جدول با کمک Make Table 
کار با delete 
حذف کردن رکورد از طریق Query 
آشنایی با دستور Delete 
کار با Append 
یکی کردن دو جدول  
کار با Crosstab
آشنایی با Crosstab 
ساخت Cross tab بوسیله Query wizard 
فصل هشتم : کاربا Form 
آشنایی با Form 
فرم چیست؟
ایجاد کردن یک فرم  
ذخیره کردن فرم  
وارد کردن رکورد از طریق فرم 
کاردر محیط Layout view 
کنترل و مدیریت بر روی فرم  
کنترل ظاهر فرم  
تغییر اندازه رکوردها
مرتب سازی و چیدمان رکوردها 
ساخت فرم با Form Wizard 
استفاده از Form Wizard 
ارتباط بین فرمها  
آشنایی با محیط Design 
معرفی فرم Design 
انتخاب یک Them 
آشنایی با ریبونها در محیط Design 
کنترل و جابجایی آبجکتها د ر یک فرم 
ساخت فرم در محیط Design 
آشنایی با Property Sheet 
چیدمان آبجکتها در فرم 
کنترل اجزاء فرم  
استفاده از گرافیک  
وارد کردن عکس 
استفاده از Option Grope 
کار با Input Text 
کار با Combo box 
استفاده از Query builder
آشنایی با Combo Box Wizard 
اضافه کردن کلید  
وارد کردن کلید  
استفاده از Command Button wizard 
کنترل ظاهر کلید  
اعمال رنگ  
تغییر نوشته  
کار با Tab Order
Tab Order  چیست؟
مرتب سازی Tab Order 
کار با Multiple Item
آشنایی با Multiple Item
ساخت یک لیست تلفن 
کار با Split Form
Split Form چیست؟
استفاده از Split Form 
استفاده از دستور Column Count 
کار با Navigation 
تعریف Navigation 
کنترل ظاهری یک Navigation 
فصل نهم : گزارش گیری  
آشنایی با Report 
اهمیت استفاده از گزارش گیری  
ساخت یک Report 
آشنایی با Page Setup 
آشنایی با نماهای مختلف  
کار با Report Wizard 
ساخت Report کمک Report Wizard 
اعمال رنگ  
اضافه کردن عکس  
کار با Report Design
کار در محیط Design 
آشنایی با بخشهای مختلف  
کار در قست Report Header 
کار در قسمت Page Header 
آشنایی با Page footer و Report Footer 
کنترل ظاهری جزئیات گزارش 
کار با Group & Sort 
اهمیت دسته بندی کردن گزارش 
دسته بندی اطلاعات یک گزارش  
مرتب سازی اطلاعات گزارش 
کار با Total 
استفاده از تابع جمع در گزارش  
کار با Conditional Formatting 
معرفی Conditional Formatting 
تعیین خصوصیات ظاهری شرطی 
ساخت لیبل 
موارد کاربرد لیبل  
چیدمان و نمایش لیبل
پرینت ریپورت  
بررسی محیط Print Preview 
تعیین اندازه صفحه  
فصل دهم : کار با ماکرو 
ساخت ماکرو  
تعریف ماکرو
باز کردن چند فرم بوسیله ماکرو 
کار با Embedding ماکرو 
کار با ماکرو Builder 
اعمال فیلتر 
استفاده از Event 
آشنایی با Data Macro 
استفاده از شرط در ماکرو ها  
آپدیت کردن رکوردها  
آشنایی با Message Box 
آشنایی با Massage Box 
فصل یازدهم : مدیریت بانک اطلاعاتی 
دسته بندی  اجزاء بانک اطلاعاتی 
رمز گذاری  


لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.