فروشگاه اینترنتی نوین پندار


آموزش جامع Matlab + Simulink
آموزش جامع Matlab + Simulink ، آموزش متلب ، 35 ساعت آموزش ، MATLAB R2016a،MATLAB R2016a 64Bit،Matlab 2016، نرم افزار کاربردی مطلب ، مطلب ، مطلب 2016 ، آخرین نسخه نرم افزار متلب،MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit
نرم افزار MATLAB , نرم افزار قدرتمند , عملیات محاسباتی پیچیده , شبیه سازی ریاضی ,پروسه های گوناگون علمی , مهندسی , دانشجویان ,فارغ التحصیلان رشته های ریاضی , مهندسی ,نرم افزار MATLAB , حل معادلات ریاضی , رسم , محاسبات مختلف فنی و صنعتی , علوم پایه , فنی و مهندسی , بلوک های بخش سیمولینک ، معادلات جبری , روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی, GUI، کنترل، تحلیل مدار , الکترونیک،مدولاسیون، طراحی فیلتر، پردازش تصویر، منطق فازی، تبدیل wavelet و simelectronic , توابع ماتریسی، ریاضی , توابع , معادلات جبری, روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی ,دکتر حمید یزدانی , مدرسان با سابقه و حرفه ای MATLAB , تدریس , مبانی مقدماتی MATLAB 
 متلب 2016، نرم افزار Matlab، راهنمای نصب نرم افزار Matlab، کتاب اکترونیک Matlab، آموزش نرم افزار Matlab، راهنمای نرم افزار Matlab، اتوران نرم افزار Matlab، نرم افزار کاربردی متلب 2016b، نرم افزار Matlab، نرم افزار متلب، رسم نمودار، زبان محاسبات، نمودار پیشرفته، رسم نمودار پیشرفته، ماتریس ، معادلات دیفرانسیل،گراف ، محاسبات علمی، محاسبات مهندسی، طراحی فیلتر، طراحی سیستم‌های مخابراتی، رگرسیون غیر خطی، شبکه‌های عصبی، منطق فازی، جبر خطیT,زبان سطح بالا,محاسبات فنی , تخصصی .محیطی , مدیریت کدها، فایل ها, داده ها,طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی ،جبر خطی، آمار، تجزیه و تحلیل فوریه، فیلترکردن، بهینه سازی , یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ,A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming ,Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB ,Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications ,An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB ,Contemporary Communication Systems using Matlab ,Computational Statistics Handbook with MATLAB ,Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling ,Digital Signal and Image Processing Using MATLAB ,Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications ,Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB ,Embedded Control Systems in C, C++ Using MATLAB ,Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB ,Engineering and Scientific Computations Using MATLAB ,Introduction to Simulink with Engineering Applications ,Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets ,Numerical Methods in Engineering with MATLAB ,Optical Scanning Holography with MATLAB ,Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB ,Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab ,Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ,Scientific Computing with Matlab and Octave ,Solving ODEs with Matlab Instructors Manual ,Adaptive Filtering Primer with MATLAB ,Antenna and EM Modeling with MATLAB ,Applied Numerical Methods Using MATLAB ,Basics of MATLAB and Beyond ,Biosignal and Biomedical Image Processing ,Business Economics & Finance with Matlab ,Circuit Analysis II with MATLAB ,Digital Image Processing Using Matlab ,Digital Signal Processing ,Digital Signal Processing Using Matlab ,Environmental Modeling Using MATLAB ,Essential MATLAB for Engineers and Scientists ,Exploratory Data Analysis with MATLAB ,Fundamentals of Electromagnetics with Matlab ,Robust Control Design with Matlab ,Introduction to Fuzzy Logic using MatLab ,Introduction to MATLAB ,MATLAB Programming ,MATLAB Recipes for Earth Sciences ,Mechanics of Composite Materials with MATLAB ,Numerical Computing with MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Excel ,Spectral Methods in MATLAB ,Solving ODEs with MATLAB,آموزش جامع Simulink ، شبیه سازی در متلب ، simulink،سرفصل matlab,فصل اول :پیشگفتار,فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab,محیط command window,محیط current folder,محیط workspace,انواع داده ها,معرفی دستور who,معرفی دستور whos,معرفی دستور clear var,معرفی دستور clear,معرفی دستور clear,معرفی دستور pack,,فصل سوم: توابع آرایه ای,بردارها: ,تعریف بردار,ماتریس ها:,تعریف ماتریس,ماتریس های خاص:,معرفی دستور Ones,معرفی دستور zeros,معرفی دستور rand,معرفی دستور randn, معرفی دستور magic,عملیات ریاضی بر روی ماتریس , جمع ماتریس ها,تفریق ماتریس ها,ضرب ماتریس ها,تقسیم ماتریس ها,توان ماتریس ها,معکوس ماتریس ها,عملیات ماتریسی 1,معرفی دستور size,معرفی دستور length,معرفی دستور numel,معرفی دستور min,معرفی دستور min (min),معرفی دستور max,معرفی دستور max(max),معرفی دستور sort,معرفی دستور diag,معرفی دستور det,معرفی دستور trace,معرفی دستور sum,,عملیات ماتریسی 2:,معرفی دستور prod,معرفی دستور mean,معرفی دستور triu,معرفی دستور tril,ترکیب دو ماتریس,عملیات ماتریسی 3:,اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat,اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat,حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس,عملیات ماتریسی 4:,معرفی دستور minfo,معرفی دستور flipud, معرفی دستور fliplr,معرفی دستور reshape,معرفی دستور repmat,معرفی دستور nnz,معرفی دستور find,معرفی دستور rot90,عملیات ماتریسی 5:,معرفی دستور isequal,معرفی دستور isempty,معرفی دستور ismember,معرفی دستور inv, فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی,دستور for,دستور while,دستور if,دستور switch,مدیریت استثناها,,فصل پنجم: توابع,تعریف و برنامه نویسی توابع,,فصل ششم: توابع ریاضی,توابع مثلثاتی,   cot,tan,cos,sin,   csc,sec,   acot.atam,acos,asin,   acsc,asec,    csch,sech,coth,tanh,cosh,sinh,توابع نمایی و توانی,  sart (x),power(x,y),nthroot,exp,log(x),log 10(x),log 2(x),,توابع اعداد طبیعی و مختلط,معرفی دستور gcd(m,n),معرفی دستور Lcm(m,n),معرفی دستور primes (n),معرفی دستور factorial,معرفی دستور factor,معرفی rem,معرفی دستور mod,معرفی دستور abs(x),معرفی دستور angle(x),معرفی دستور image,معرفی دستور real (x),معرفی دستور atan 2,معرفی دستور conj,چند جمله ای ها,محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval,معرفی دستور roots,محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder,محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv,معادلات جبری,حل معادله درجه اول با دستور solve,حل دستگاه معادلات,حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve,درون یابی و برون یابی,معرفی دستور interpl,عبارت و توابع پارمتری,معرفی دستور syms,معرفی دستور findsym,معرفی دستور subs,مشتق, معرفی دستور diff, معرفی دستور inline,انتگرال معین و نامعین,معرفی دستور int,انتگرال دو گانه و چندگانه,سری,سری های معین,سری های نامعین,معرفی دستور symsum,معرفی دستور pretty,حد,معرفی limit,تبدیل فوریه,  معرفی دستور fourier,  معرفی دستور dirac,  معرفی دستور ifourier,  تبدیل فوریه سریع یک بعدی,  تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  تبدیل فوریه سریع چندبعدی,معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی,,فصل هفتم: رسم خط و منحنی:,دستور plot,ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot,معرفی دستور hold on,انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها,معرفی دستور xlabel,معرفی دستور ylabel,معرفی دستور title,انتخاب رنگ منحنی ها,معرفی دستور set,انتخاب نوع خط منحنی,معرفی دستور legend,تعیین محدوده محورهای مختصات,معرفی دستور Axis,معرفی دستور xlim,معرفی دستور ylim,معرفی دستور subplot,دستور subplot,معرفی دستور grid,معرفی دستور linspace,دستور لگاریتمی,معرفی دستور loglog,معرفی دستور logspace,معرفی دستور semilogy,معرفی دستور Semilogx,معرفی دستور stem:,معرفی دستور linspace,معرفی دستور stem,معرفی دستور staris,معرفی دستور plotyy,معرفی دستور bar:,معرفی دستور barh,معرفی دستور hist,معرفی دستور pie,معرفی دستور polar,معرفی دستور compass,معرفی دستور ezpolar,ezplot,معرفی دستور comet,,فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی,معرفی دستور plot 3,معرفی دستور scatter 3,معرفی دستور bar 3,معرفی دستور bar3h,معرفی دستور pie 3,رسم سطوح سه بعدی,معرفی دستور meshgrid,معرفی دستور mesh,معرفی دستور surf,معرفی دستور contour,معرفی دستور water fall,معرفی دستور ribbon,فصل نهم: ساختار شکل خروجی,فصل دهم: سیمونیک در matlab,آشنایی با سیمولینک,آشنایی با کتابخانه source,آشنایی با کتابخانه sink,آشنایی با کتابخانه  Math ,آشنایی با کتابخانه continuous,آشنایی با کتابخانه Discontinuities,آشنایی با کتابخانه discrete,آشنایی با کتابخانه logic and operations,آشنایی با کتابخانه signal routing,آشنایی با کتابخانه lookup table,آشنایی با کتابخانه port & subsystem,آشنایی با کتابخانه signal attributes  ,آشنایی با کتابخانه userdefined Functions,فصل یازدهم: GUI,آشنایی با GUI,انواع عناصر و کاربردهای آن,ایجاد GUI,,فصل دوازدهم : کنترل در Matlab,آشنایی با مفاهیم کنترل,پاسخ به ورودی پله,پاسخ به ورودی ضربه و شیب,پاسخ به ورودی دلخواه,نمودار مکان هندسی,رسم نمودار بود,رسم نمودار نایکوئیست,رسم نمودار نیکولس,رسم نمودار حاشیه بهره و فاز,شبیه سازی سیستم های کنترل,,فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab,تحلیل حلقه و گره,تحلیل مدار RC,تحلیل مدار RL,پاسخ فرکانسی,تحلیل مدار دیودی,تحلیل ترانزیستور MOSFET,,فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab,مدولاسیون AM,مدولاسیون FM,مدولاسیون PM,,,فصل پانزدهم : طراحی فیلتر,طراحی فیلتر,,,فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet,تبدیل Wavelet,,,فصل هفدهم : SimElectronics,آشنایی با SimElectronics,مدل سازی موتور DC,,,فصل هجدهم : منطق فازی,آشنایی با سیستم فازی,توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی,ابزار گرافیکی,ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی,منطق فازی در سیمولینک,,فصل نوزدهم : پردازش تصویر,نمایش و خواندن تصویر,ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر,ترکیب تصاویر,مکمل تصویر,تغییر اندازه یک تصویر,هیستوگرام یک تصویر,دوران و برش یک تصویر,طراحی فیلتر برای تصویر,بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab,اضافه و حذف نویز,بررسی لبه های تصویر,,فصل بیستم : محاسبات عددی,روش تصنیف یا دوبخشی,


نظرات کاربران ( 0 )
 

معرفی به دوستانکد کالا : [ 16532 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 3 عدد
تعداد بازدید : 21807
شماره مجوز : 8-02147-052767
تاریخ ورود : 1395/03/03

قیمت : 398,000 ریال
افزودن به سبد


ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
ارسال برای شهرستان (پست) 72 ساعت
::تبلیغات
::توضیحات کالا


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )
 

ویژگی های این مجموعه آموزشی:

  

>> بیش از 35 ساعت آموزش 

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit

>> به همراه فایل های تمرینی

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

  

 فصل اول : پیشگفتار

 

  فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab
محیط command window
محیط current folder
محیط workspace
انواع داده ها
معرفی دستور who
معرفی دستور whos
معرفی دستور clear var
معرفی دستور clear
معرفی دستور pack


فصل سوم: توابع آرایه ای
بردارها
تعریف بردار
ماتریس ها
تعریف ماتریس
ماتریس های خاص
معرفی دستور Ones
معرفی دستور zeros
معرفی دستور rand
معرفی دستور randn
 معرفی دستور magic
عملیات ریاضی بر روی ماتریس 
 جمع ماتریس ها
تفریق ماتریس ها
ضرب ماتریس ها
تقسیم ماتریس ها
توان ماتریس ها
معکوس ماتریس ها
عملیات ماتریسی 1
معرفی دستور size
معرفی دستور length
معرفی دستور numel
معرفی دستور min
معرفی دستور(min (min
معرفی دستور max
معرفی دستور (max(max
معرفی دستور sort
معرفی دستور diag
معرفی دستور det
معرفی دستور trace
معرفی دستور sum
عملیات ماتریسی 2 (دانلود - 19.37 مگابایت)
معرفی دستور prod
معرفی دستور mean
معرفی دستور triu
معرفی دستور tril
ترکیب دو ماتریس
عملیات ماتریسی 3
اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat
اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat
حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس
عملیات ماتریسی 4
معرفی دستور minfo
معرفی دستور flipud
 معرفی دستور fliplr
معرفی دستور reshape
معرفی دستور repmat
معرفی دستور nnz
معرفی دستور find
معرفی دستور rot90
عملیات ماتریسی 5
معرفی دستور isequal
معرفی دستور isempty
معرفی دستور ismember
معرفی دستور inv

 

فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی
دستور for
دستور while (دانلود - 22.35 مگابایت)
دستور if
دستور switch
مدیریت استثناها

فصل پنجم: توابع
تعریف و برنامه نویسی توابع

فصل ششم: توابع ریاضی
توابع مثلثاتی
cot,tan,cos,sin
csc,sec
acot.atam,acos,asin
acsc,asec
csch,sech,coth,tanh,cosh,sinh
توابع نمایی و توانی
sart ,power,nthroot,exp,log
توابع اعداد طبیعی و مختلط
معرفی دستور (gcd(m,n
معرفی دستور (Lcm(m,n
معرفی دستور (primes (n
معرفی دستور factorial
معرفی دستور factor
معرفی rem
معرفی دستور mod
معرفی دستور (abs(x
معرفی دستور (angle(x
معرفی دستور image
معرفی دستور (real (x
معرفی دستور atan 2
معرفی دستور conj
چند جمله ای ها (دانلود - 20.93 مگابایت)
محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval
معرفی دستور roots
محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder
محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv
معادلات جبری
حل معادله درجه اول با دستور solve
حل دستگاه معادلات
حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve
درون یابی و برون یابی
معرفی دستور interpl
عبارت و توابع پارمتری
معرفی دستور syms
معرفی دستور findsym
معرفی دستور subs
مشتق
 معرفی دستور diff
 معرفی دستور inline
انتگرال معین و نامعین
معرفی دستور int
انتگرال دو گانه و چندگانه
سری
سری های معین
سری های نامعین
معرفی دستور symsum
معرفی دستور pretty
حد
معرفی limit
تبدیل فوریه
معرفی دستور fourier
معرفی دستور dirac
معرفی دستور ifourier
تبدیل فوریه سریع یک بعدی
تبدیل فوریه سریع دوبعدی
تبدیل فوریه سریع چندبعدی
معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی
معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی
معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی

فصل هفتم: رسم خط و منحنی
دستور plot
ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot
معرفی دستور hold on
انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها
معرفی دستور xlabel
معرفی دستور ylabel
معرفی دستور title
انتخاب رنگ منحنی ها
معرفی دستور set
انتخاب نوع خط منحنی
معرفی دستور legend
تعیین محدوده محورهای مختصات
معرفی دستور Axis
معرفی دستور xlim
معرفی دستور ylim
معرفی دستور subplot
دستور subplot
معرفی دستور grid
معرفی دستور linspace
دستور لگاریتمی
معرفی دستور loglog
معرفی دستور logspace
معرفی دستور semilogy
معرفی دستور Semilogx
معرفی دستور stem
معرفی دستور linspace
معرفی دستور stem
معرفی دستور staris
معرفی دستور plotyy
معرفی دستور bar
معرفی دستور barh
معرفی دستور hist
معرفی دستور pie
معرفی دستور polar
معرفی دستور compass (دانلود - 6.21 مگابایت)
معرفی دستور ezpolar,ezplot
معرفی دستور comet


فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی
معرفی دستور plot 3
معرفی دستور scatter 3
معرفی دستور bar 3
معرفی دستور bar3h
معرفی دستور pie 3
رسم سطوح سه بعدی
معرفی دستور meshgrid
معرفی دستور mesh
معرفی دستور surf
معرفی دستور contour
معرفی دستور water fall
معرفی دستور ribbon

 

فصل نهم: ساختار شکل خروجی


فصل دهم: سیمونیک در matlab
آشنایی با سیمولینک
آشنایی با کتابخانه source
آشنایی با کتابخانه sink
آشنایی با کتابخانه    Math 
آشنایی با کتابخانه continuous
آشنایی با کتابخانه Discontinuities
آشنایی با کتابخانه discrete
آشنایی با کتابخانه logic and operations
آشنایی با کتابخانه signal routing
آشنایی با کتابخانه lookup table
آشنایی با کتابخانه port & subsystem
آشنایی با کتابخانه signal attributes   
آشنایی با کتابخانه userdefined Functions

 

فصل یازدهم: GUI
آشنایی با GUI
انواع عناصر و کاربردهای آن
ایجاد GUI


فصل دوازدهم : کنترل در Matlab
آشنایی با مفاهیم کنترل
پاسخ به ورودی پله
پاسخ به ورودی ضربه و شیب
پاسخ به ورودی دلخواه
نمودار مکان هندسی
رسم نمودار بود
رسم نمودار نایکوئیست
رسم نمودار نیکولس
رسم نمودار حاشیه بهره و فاز
شبیه سازی سیستم های کنترل


فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab
تحلیل حلقه و گره
تحلیل مدار RC
تحلیل مدار RL
پاسخ فرکانسی
تحلیل مدار دیودی
تحلیل ترانزیستور MOSFET


فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab
مدولاسیون AM
مدولاسیون FM
مدولاسیون PMفصل پانزدهم : طراحی فیلتر
طراحی فیلتر


فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet
تبدیل Wavelet


فصل هفدهم : SimElectronics
آشنایی با SimElectronics
مدل سازی موتور DCفصل هجدهم : منطق فازی
آشنایی با سیستم فازی
توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی
ابزار گرافیکی
ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی
منطق فازی در سیمولینک


فصل نوزدهم : پردازش تصویر
نمایش و خواندن تصویر
ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر
ترکیب تصاویر
مکمل تصویر
تغییر اندازه یک تصویر
هیستوگرام یک تصویر
دوران و برش یک تصویر
طراحی فیلتر برای تصویر
بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab
اضافه و حذف نویز
بررسی لبه های تصویر


فصل بیستم : محاسبات عددی
روش تصنیف یا دوبخشیکلید واژه ها : آموزش جامع Matlab + Simulink  ،  آموزش متلب  ،  35 ساعت آموزش  ،  MATLAB R2016a ، MATLAB R2016a 64Bit ، Matlab 2016 ،  نرم افزار کاربردی مطلب  ،  مطلب  ،  مطلب 2016  ،  آخرین نسخه نرم افزار متلب ، MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit نرم افزار MATLAB  ،  نرم افزار قدرتمند  ،  عملیات محاسباتی پیچیده  ،  شبیه سازی ریاضی  ، پروسه های گوناگون علمی  ،  مهندسی  ،  دانشجویان  ، فارغ التحصیلان رشته های ریاضی  ،  مهندسی  ، نرم افزار MATLAB  ،  حل معادلات ریاضی  ،  رسم  ،  محاسبات مختلف فنی و صنعتی  ،  علوم پایه  ،  فنی و مهندسی  ،  بلوک های بخش سیمولینک  ،  معادلات جبری  ،  روشهای رسم نمودار یک بعدی  ،  سه بعدی ،  GUI ،  کنترل ،  تحلیل مدار  ،  الکترونیک ، مدولاسیون ،  طراحی فیلتر ،  پردازش تصویر ،  منطق فازی ،  تبدیل wavelet و simelectronic  ،  توابع ماتریسی ،  ریاضی  ،  توابع  ،  معادلات جبری ،  روشهای رسم نمودار یک بعدی  ،  سه بعدی  ، دکتر حمید یزدانی  ،  مدرسان با سابقه و حرفه ای MATLAB  ،  تدریس  ،  مبانی مقدماتی MATLAB متلب 2016 ،  نرم افزار Matlab ،  راهنمای نصب نرم افزار Matlab ،  کتاب اکترونیک Matlab ،  آموزش نرم افزار Matlab ،  راهنمای نرم افزار Matlab ،  اتوران نرم افزار Matlab ،  نرم افزار کاربردی متلب 2016b ،  نرم افزار Matlab ،  نرم افزار متلب ،  رسم نمودار ،  زبان محاسبات ،  نمودار پیشرفته ،  رسم نمودار پیشرفته ،  ماتریس  ،  معادلات دیفرانسیل ، گراف  ،  محاسبات علمی ،  محاسبات مهندسی ،  طراحی فیلتر ،  طراحی سیستم‌های مخابراتی ،  رگرسیون غیر خطی ،  شبکه‌های عصبی ،  منطق فازی ،  جبر خطیT ، زبان سطح بالا ، محاسبات فنی  ،  تخصصی .محیطی  ،  مدیریت کدها ،  فایل ها ،  داده ها ، طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی  ، جبر خطی ،  آمار ،  تجزیه و تحلیل فوریه ،  فیلترکردن ،  بهینه سازی  ،  یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی ،  A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users  ، A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming  ، Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB  ، Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications  ، An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB  ، Contemporary Communication Systems using Matlab  ، Computational Statistics Handbook with MATLAB  ، Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling  ، Digital Signal and Image Processing Using MATLAB  ، Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications  ، Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB  ، Embedded Control Systems in C ،  C++ Using MATLAB  ، Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB  ، Engineering and Scientific Computations Using MATLAB  ، Introduction to Simulink with Engineering Applications  ، Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB  ، Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets  ، Numerical Methods in Engineering with MATLAB  ، Optical Scanning Holography with MATLAB  ، Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB  ، Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab  ، Radar Systems Analysis and Design Using MatLab  ، Scientific Computing with Matlab and Octave  ، Solving ODEs with Matlab Instructors Manual  ، Adaptive Filtering Primer with MATLAB  ، Antenna and EM Modeling with MATLAB  ، Applied Numerical Methods Using MATLAB  ، Basics of MATLAB and Beyond  ، Biosignal and Biomedical Image Processing  ، Business Economics & Finance with Matlab  ، Circuit Analysis II with MATLAB  ، Digital Image Processing Using Matlab  ، Digital Signal Processing  ، Digital Signal Processing Using Matlab  ، Environmental Modeling Using MATLAB  ، Essential MATLAB for Engineers and Scientists  ، Exploratory Data Analysis with MATLAB  ، Fundamentals of Electromagnetics with Matlab  ، Robust Control Design with Matlab  ، Introduction to Fuzzy Logic using MatLab  ، Introduction to MATLAB  ، MATLAB Programming  ، MATLAB Recipes for Earth Sciences  ، Mechanics of Composite Materials with MATLAB  ، Numerical Computing with MATLAB  ، Numerical Analysis Using MATLAB and Excel  ، Spectral Methods in MATLAB  ، Solving ODEs with MATLAB ، آموزش جامع Simulink  ،  شبیه سازی در متلب  ،  simulink ، سرفصل matlab ، فصل اول :پیشگفتار ، فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab ، محیط command window ، محیط current folder ، محیط workspace ، انواع داده ها ، معرفی دستور who ، معرفی دستور whos ، معرفی دستور clear var ، معرفی دستور clear ، معرفی دستور clear ، معرفی دستور pack ، فصل سوم: توابع آرایه ای ، بردارها:  ، تعریف بردار ، ماتریس ها: ، تعریف ماتریس ، ماتریس های خاص: ، معرفی دستور Ones ، معرفی دستور zeros ، معرفی دستور rand ، معرفی دستور randn ،  معرفی دستور magic ، عملیات ریاضی بر روی ماتریس  ،  جمع ماتریس ها ، تفریق ماتریس ها ، ضرب ماتریس ها ، تقسیم ماتریس ها ، توان ماتریس ها ، معکوس ماتریس ها ، عملیات ماتریسی 1 ، معرفی دستور size ، معرفی دستور length ، معرفی دستور numel ، معرفی دستور min ، معرفی دستور min (min) ، معرفی دستور max ، معرفی دستور max(max) ، معرفی دستور sort ، معرفی دستور diag ، معرفی دستور det ، معرفی دستور trace ، معرفی دستور sum ، عملیات ماتریسی 2: ، معرفی دستور prod ، معرفی دستور mean ، معرفی دستور triu ، معرفی دستور tril ، ترکیب دو ماتریس ، عملیات ماتریسی 3: ، اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat ، اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat ، حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس ، عملیات ماتریسی 4: ، معرفی دستور minfo ، معرفی دستور flipud ،  معرفی دستور fliplr ، معرفی دستور reshape ، معرفی دستور repmat ، معرفی دستور nnz ، معرفی دستور find ، معرفی دستور rot90 ، عملیات ماتریسی 5: ، معرفی دستور isequal ، معرفی دستور isempty ، معرفی دستور ismember ، معرفی دستور inv ،  فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی ، دستور for ، دستور while ، دستور if ، دستور switch ، مدیریت استثناها ، فصل پنجم: توابع ، تعریف و برنامه نویسی توابع ، فصل ششم: توابع ریاضی ، توابع مثلثاتی ،  cot ، tan ، cos ، sin ،  csc ، sec ،  acot.atam ، acos ، asin ،  acsc ، asec ،  csch ، sech ، coth ، tanh ، cosh ، sinh ، توابع نمایی و توانی ،  sart (x) ، power(x ، y) ، nthroot ، exp ، log(x) ، log 10(x) ، log 2(x) ، توابع اعداد طبیعی و مختلط ، معرفی دستور gcd(m ، n) ، معرفی دستور Lcm(m ، n) ، معرفی دستور primes (n) ، معرفی دستور factorial ، معرفی دستور factor ، معرفی rem ، معرفی دستور mod ، معرفی دستور abs(x) ، معرفی دستور angle(x) ، معرفی دستور image ، معرفی دستور real (x) ، معرفی دستور atan 2 ، معرفی دستور conj ، چند جمله ای ها ، محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval ، معرفی دستور roots ، محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder ، محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv ، معادلات جبری ، حل معادله درجه اول با دستور solve ، حل دستگاه معادلات ، حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve ، درون یابی و برون یابی ، معرفی دستور interpl ، عبارت و توابع پارمتری ، معرفی دستور syms ، معرفی دستور findsym ، معرفی دستور subs ، مشتق ،  معرفی دستور diff ،  معرفی دستور inline ، انتگرال معین و نامعین ، معرفی دستور int ، انتگرال دو گانه و چندگانه ، سری ، سری های معین ، سری های نامعین ، معرفی دستور symsum ، معرفی دستور pretty ، حد ، معرفی limit ، تبدیل فوریه ،  معرفی دستور fourier ،  معرفی دستور dirac ،  معرفی دستور ifourier ،  تبدیل فوریه سریع یک بعدی ،  تبدیل فوریه سریع دوبعدی ،  تبدیل فوریه سریع چندبعدی ، معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی ،  معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی ،  معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی ، فصل هفتم: رسم خط و منحنی: ، دستور plot ، ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot ، معرفی دستور hold on ، انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها ، معرفی دستور xlabel ، معرفی دستور ylabel ، معرفی دستور title ، انتخاب رنگ منحنی ها ، معرفی دستور set ، انتخاب نوع خط منحنی ، معرفی دستور legend ، تعیین محدوده محورهای مختصات ، معرفی دستور Axis ، معرفی دستور xlim ، معرفی دستور ylim ، معرفی دستور subplot ، دستور subplot ، معرفی دستور grid ، معرفی دستور linspace ، دستور لگاریتمی ، معرفی دستور loglog ، معرفی دستور logspace ، معرفی دستور semilogy ، معرفی دستور Semilogx ، معرفی دستور stem: ، معرفی دستور linspace ، معرفی دستور stem ، معرفی دستور staris ، معرفی دستور plotyy ، معرفی دستور bar: ، معرفی دستور barh ، معرفی دستور hist ، معرفی دستور pie ، معرفی دستور polar ، معرفی دستور compass ، معرفی دستور ezpolar ، ezplot ، معرفی دستور comet ، فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی ، معرفی دستور plot 3 ، معرفی دستور scatter 3 ، معرفی دستور bar 3 ، معرفی دستور bar3h ، معرفی دستور pie 3 ، رسم سطوح سه بعدی ، معرفی دستور meshgrid ، معرفی دستور mesh ، معرفی دستور surf ، معرفی دستور contour ، معرفی دستور water fall ، معرفی دستور ribbon ، فصل نهم: ساختار شکل خروجی ، فصل دهم: سیمونیک در matlab ، آشنایی با سیمولینک ، آشنایی با کتابخانه source ، آشنایی با کتابخانه sink ، آشنایی با کتابخانه Math  ، آشنایی با کتابخانه continuous ، آشنایی با کتابخانه Discontinuities ، آشنایی با کتابخانه discrete ، آشنایی با کتابخانه logic and operations ، آشنایی با کتابخانه signal routing ، آشنایی با کتابخانه lookup table ، آشنایی با کتابخانه port & subsystem ، آشنایی با کتابخانه signal attributes  ، آشنایی با کتابخانه userdefined Functions ، فصل یازدهم: GUI ، آشنایی با GUI ، انواع عناصر و کاربردهای آن ، ایجاد GUI ، فصل دوازدهم : کنترل در Matlab ، آشنایی با مفاهیم کنترل ، پاسخ به ورودی پله ، پاسخ به ورودی ضربه و شیب ، پاسخ به ورودی دلخواه ، نمودار مکان هندسی ، رسم نمودار بود ، رسم نمودار نایکوئیست ، رسم نمودار نیکولس ، رسم نمودار حاشیه بهره و فاز ، شبیه سازی سیستم های کنترل ، فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab ، تحلیل حلقه و گره ، تحلیل مدار RC ، تحلیل مدار RL ، پاسخ فرکانسی ، تحلیل مدار دیودی ، تحلیل ترانزیستور MOSFET ، فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab ، مدولاسیون AM ، مدولاسیون FM ، مدولاسیون PM ، فصل پانزدهم : طراحی فیلتر ، طراحی فیلتر ، فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet ، تبدیل Wavelet ، فصل هفدهم : SimElectronics ، آشنایی با SimElectronics ، مدل سازی موتور DC ، فصل هجدهم : منطق فازی ، آشنایی با سیستم فازی ، توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی ، ابزار گرافیکی ، ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی ، منطق فازی در سیمولینک ، فصل نوزدهم : پردازش تصویر ، نمایش و خواندن تصویر ، ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر ، ترکیب تصاویر ، مکمل تصویر ، تغییر اندازه یک تصویر ، هیستوگرام یک تصویر ، دوران و برش یک تصویر ، طراحی فیلتر برای تصویر ، بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab ، اضافه و حذف نویز ، بررسی لبه های تصویر ، فصل بیستم : محاسبات عددی ، روش تصنیف یا دوبخشی ، 
بازگشت به بالا      
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.